Algemene Voorwaarden Easyseats

28-12-2022

Artikel 1: Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Easyseats, gevestigd te Barneveld
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Easyseats.
  • Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van de overeenkomst tussen Easyseats en de klant.

Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van Easyseats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Bestellingen 3.1 Alle aanbiedingen van Easyseats zijn vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven periode. 3.2 Easyseats behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

Artikel 4: Prijzen en Betaling 4.1 De prijzen van de producten zijn vermeld in euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld. 4.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 4.3 Bij niet-tijdige betaling is Easyseats gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Levering 5.1 De levering van producten geschiedt op het door de klant aangegeven adres. 5.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6: Herroepingsrecht 6.1 De klant heeft het recht de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden. 6.2 Retourzendingen dienen te geschieden in originele staat en verpakking.

Artikel 7: Garantie 7.1 Easyseats garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. 7.2 De garantieperiode bedraagt een jaar na levering, tenzij anders vermeld.

Artikel 8: Klachten 8.1 Klachten over geleverde producten dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan Easyseats l te worden gemeld. 8.2 Easyseats zal klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, afhandelen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1 De aansprakelijkheid van Easyseats is beperkt tot het bedrag van de aankoop. 9.2 Easyseats Woonwinkel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

Artikel 10: Overmacht 10.1 In geval van overmacht is Easyseats niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Easyseats onafhankelijke omstandigheid.

Artikel 11: Toepasselijk Recht en Geschillen 11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 11.2 Geschillen tussen Easyseats en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Easyseats is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. In geval van interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden.